S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Ok

 

E-MAILOVÝ KONKTAKT

info@koloasport.cz

 

 

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

NOVĚ V NABÍDCE


» Reklamační podmínky
Reklamační podmínky

Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění

Tyto reklamační podmínky stanovují podmínky pro uplatnění práva z vadného plnění v internetovém obchodě www.koloasport.cz, a to na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je provozovatel tohoto obchodu Michal Adamec, Bartoňova 923, 53012 Pardubice, IČ 66310130 a kupujícím.

Reklamační podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Prodávajícím je Michal Adamec, IČ 66310130, který uzavírá kupní smlouvu se spotřebitelem v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupujícím je spotřebitel, který uzavírá kupní smlouvu jako přímý spotřebitel zboží, které je předmětem kupní smlouvy.

Tyto reklamační podmínky nabývají platnosti 1.1.2014

a) Práva a povinnosti smluvních stran – obecná ustanovení

Nejedná-li se o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • U věcí prodávaných za sníženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 • Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.
 • Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.
 • Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 • Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

 

 • Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady věci, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 • Lhůta pro vyřízení reklamací bude přerušena a pozastavena, a to v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím

b)  Uplatnění práva z vadného plnění

 • Jedná-li se o vadu podstatnou (podstatné porušení kupní smlouvy) je kupující oprávněn požadovat opravu věci (či její součásti), výměnu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 • Toto oprávnění platí i v případě opakování nepodstatné vady či výskytu více vad, které brání řádnému užívání zboží.
 • Jedná-li se o vadu nepodstatnou (nepodstatné porušení kupní smlouvy), je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo opravu zboží, výměnu jen v případě, kdy je přiměřená povaze vady.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

c)  Postup při uplatnění práva z vadného plnění

 • Kupující je povinen neprodleně písemně na adresu info@koloasport.cz informovat prodávajícího o jakékoliv vadě na zboží, kterou zjistil po rozbalení zboží z expedičního obalu, případně ochranného obalu dodávaného výrobcem.
 • V případě zjištění chybějící součástky či součásti objednávky, je potřebné toto oznámit nejpozději do 24 hodin po přijetí zásilky. Pokud bude tato skutečnost oznámena v pozdějším termínu, může být důvodem k zamítnutí reklamace.
 • Uplatnění práva z vadného plnění je možné buď informací v e-mailu, kde uvede některé z informací vedoucích k identifikaci objednávky (jméno objednatele, číslo objednávky) a podrobně popíše popis závady
 • Případně písemně informuje o reklamaci a vyplněný formulář zašle spolu s reklamovaným zbožím (viz bod níže).
 • O reklamaci prodávající rozhodne ihned po jejím přijetí reklamačním technikem, nejpozději do 3 pracovních dní. Pokud se jedná o posouzení vady nad rámec znalostí reklamačního technika vyžadující vyjádření specializovaného servisu, tato doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odbornému posouzení.
 • V každém případě je povinen prodávající reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady věci, viz výše.
Jakmile Vaši zásilku s reklamovaným zbožím obdržíme, budete e-mailem informováni o dalším postupu reklamace dle reklamačních podmínek.


 

Tyto reklamační podmínky jsou výhradním vlastnictvím provozovatele e-shopu a byly vytvořeny v souladu s novým Občanským zákoníkem platným od 1.1.2014. Jakékoliv kopírování těchto reklamačních podmínek nebo jejich částí je zásahem do autorských práv.

 
ZjczMWFiNW