S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

 

E-MAILOVÝ KONKTAKT

info@koloasport.cz

 

 

 


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

 1. Základní pojmy a právní základ

Provozovatelem e-shopu www.koloasport.cz je Michal Adamec, Bartoňova 923, 53012 Pardubice, IČ 66310130

 • Provozovatel je zároveň správcem osobních údajů, kterými se rozumí jméno a příjmení zákazníka, jeho e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, IČ, DIČ fyzické či právnické osoby.
 • Provozovatel je podnikající fyzickou osobou, která provozuje e-shop www.koloasport.cz za účelem prodeje produktů koncovému zákazníkovi.
 • Provozovatel e-shopu a tímto i správce osobních údajů tímto níže podrobně informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv zákazníka, uzavírající s provozovatelem prostřednictvím internetu kupní smlouvu.
 • Zákazník je koncovou fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží.

 

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou:

 • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
 • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy.

 

V souvislosti s těmito výše uvedenými právními předpisy dochází ke zpracovávání Osobních údajů v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v rámci  objednávkou zboží Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření kupní smlouvy s Provozovatelem, i v souvislosti s uzavřenou smlouvou.

 

 1. Účely a doby zpracování Osobních údajů

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 1. Plnění smlouvy
 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem, a to za účelem uzavření kupní smlouvy, a následně pak i v rámci trvání smluvního vztahu.

Plnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.)

 • Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
 • Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu. Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele

 • Účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.
 • Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Zákazníkovi.
 1. Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele
 • Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 5 let.
 • Zasílání dotazníků Heureka-ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předává osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetím straně – dalšímu správci – společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 5 let.
 • Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 5 let.
 • Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v případě, že u nich byl udělen souhlas pro tento účel, a to s expirační dobou maximálně 540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče.
 • Správce je provozovatelem více internetových obchodů s obdobným zbožím a službami. V rámci udělení souhlasu správci tak mohou být zasílána obchodní sdělení více různých internetových obchodů patřících Provozovateli.

 

 1. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
 • Pokud Zákazník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít kupní smlouvu s Provozovatelem. Osobní údaje jsou v této souvislosti pro uzavření kupní smlouvy nezbytné.
 • Po uplynutí lhůt uvedených v článku 2. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.
 • Zákazník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Zákazník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.
 • Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 • Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Zákazníka třetím osobám, a to:
  • dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.
 • Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 1. Související práva Zákazníka
 • požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
 • na opravu poskytnutých Osobních údajů;
 • na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
 • na omezení zpracování Osobních údajů;
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • na přenos osobních údajů na jiného správce
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Zákazník může svá výše uvedená práva uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy Info@koloasport.

Právo na výmaz poskytnutých osobních údajů a právo na omezení zpracování není možné uplatnit pro plnění smlouvy,

Uplatní-li Zákazník právo dle článku 4, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Provozovatelem.

Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.

Pokud Zákazník uplatní některé ze svých práv, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Zákazníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata.

Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Zákazníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 • Zákazník jako subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů - GDPR – vstupují v platnost 25.5.2018

ODNiZDg3MD